Cảm âm Nửa Đời Tuyết - Là Thất Thúc Đây [半生雪 - 是七叔呢] hợp âm, tab kalimba


Cảm âm Nửa Đời Tuyết - Là Thất Thúc Đây [半生雪 - 是七叔呢] (A4)Hoàng Tùng Dương cảm âm:

S F S R2 D2

Sib L Sib L F R

S F S Sib L F D2 Sib F2 R2

Sib S2 F2 R2 D2

D2 D2 R2 D2 R2 Sib

S F S Sib D2 R2 D2 F S

R2 F2 R2 S

Sib D2 Sib L F R F S L S 

F2 R2 S

R2 D2 R2 F2 D2 R2

R2 F2 S2 F2 D2 

Sib D2 R2 F2 D2 R2 Sib

S F S F S R2 D2 R2 D2 F Sib-S


R2 F2 R2 S

Sib D2 Sib L F R F S L S

F2 R2 S

R2 D2 R2 F2 D2 R2

R2 F2 S2 F2 D2

Sib D2 R2 F2 D2 R2 Sib

S F S F S R2 D2 R2 D2 F Sib-S


S F S R2 D2

Sib L Sib L F R

S F S Sib L F D2 Sib F2 R2

Sib S2 F2 R2 D2

D2 D2 R2 D2 R2 Sib

S F S Sib D2 R2 D2 F S

R2 F2 R2 S

Sib D2 Sib L F R F S L S 

F2 R2 S

R2 D2 R2 F2 D2 R2

R2 F2 S2 F2 D2 

Sib D2 R2 F2 D2 R2 Sib

S F S F S R2 D2 R2 D2 F Sib-S


R2 F2 R2 S

Sib D2 Sib L F R F S L S

F2 R2 S

R2 D2 R2 F2 D2 R2

R2 F2 S2 F2 D2

Sib D2 R2 F2 D2 R2 Sib

S F S F S R2 D2 R2 D2 F Sib-S


R2 F2 R2 S

Sib D2 Sib L F R F S L S

F2 R2 S

R2 D2 R2 F2 D2 R2

R2 F2 S2 F2 D2

Sib D2 R2 F2 D2 R2 Sib

S F S F S R2 D2 R2 D2 F Sib-S

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn