Cảm âm Trong gió có đám mây làm mưa​ hay nhất cho sáo trúc

Cảm âm Trong gió có đám mây làm mưa​ hay nhất cho sáo trúc


Thế giới Cảm âm:

là rế rế là đô rế đồ rê

rế là đô rế đô là

rề sol sol rề fa sol fa sol

sol rề fa sol' fa rề

là rế rế là đô rế đồ rê

rế là đô rế đô là

rề sol sol rề fa sol fa sol

fa sol lá rê mí rê đồ rê

rề mi fa' mi rê đồ là rê

là đồ rê fa' mi rê đô là

rề mi fa' mi rê đồ là rê

là đô rê fa sol' fa mi rề mi

là fa' mi rê đồ là rế đô sib là

fa sol lá rế đô rế đồ rê

là fa' mi rê đồ là rế đô sib là

fa sol lá rế đô rế đồ rê

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn