Cảm âm sáo trúc Khát vọng - Thích Minh Tuệ, Hợp âm, tabkalimba

 Cảm âm sáo trúc Khát vọng - Thích Minh Tuệ, Hợp âm, tabkalimba


la la re2 do2 re2 mi2

mi2-sol2 do2 si-la sol la mi sol la

mi sol la re2 la do2

la-la do2 la sol2 mi2 re2

mi2 mi2 sol2 mi2 la2

la2 sol2 mi2 re2 mi2 la do2

la do2 re2, mi2 sol2 do2,

si la sol la mi sol la


la la re2 do2 re2 mi2

mi2-sol2 do2 si-la sol la mi sol la

mi sol la re2 la do2

la-la do2 la sol2 mi2 re2

mi2 mi2 sol2 mi2 la2

la2 sol2 mi2 re2 mi2 la do2

la do2 re2, mi2 sol2 do2,

si la sol la mi sol la


sol2 sol2 sol2 mi2 sol2 la2

sol2 la2 si2 la2 sol2 la2 sol2 mi2

la do2 re2, mi2 sol2 do2

la do2 re2, la do2 sol2 sol2 mi2 re2

sol2 sol2 sol2 mi2 sol2 la2

sol2 la2 si2 la2 sol2 la2 sol2 mi2

re2 do2 re2, re2 mi2 do2

si la sol la mi sol la

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn