Cảm âm Chỉ Vì Quá Yêu Em 只是太爱你 - Trương Kính Hiên 张敬轩, tab kalimba

Cảm âm Chỉ Vì Quá Yêu Em 只是太爱你 - Trương Kính Hiên 张敬轩, tab kalimba 


Cảm âm bởi Hoàng Tùng Dương

Bb4:

M M R M R M S S

M M R M R M D2 D2

D2 D2 D2 L L S S D2

M F M F S L S D R

M M R M R M S S

M M R M R M D2 D2

D2 D2 D2 S S D2 Sib D2 L D2 D2 D2 R2 R2

Sib D2 D2 Sib D2 Sib S S L S S S-M-S-L

Sib D2 D2 D2 Sib S S S R2 R2-D2

L M2 R2 D2 D2 M2 M2-R2


S S2 F2 R2 M2 M2

M2 R2 F2 M2 M2 Sib R2 D2 D2 Sib D2

D2 M2 S2 L2 L2 L2 D2 Sib Sib L2 S2

M2 F2 M2 F2 S2 R2-M2-R2

D2 Sib L M2 R2 D2 R2 S

S M2 R2 D2 Sib D2 R2 M2

S L Sib D2 D2 Sib-L Sib D2


M M R M R M S S

M M R M R M D2 D2

D2 D2 D2 L L S S D2

M F M F S L S D R

M M R M R M S S

M M R M R M D2 D2

D2 D2 D2 S S D2 Sib D2 L D2 D2 D2 R2 R2

Sib D2 D2 Sib D2 Sib S S L S S S-M-S-L

Sib D2 D2 D2 Sib S S S R2 R2-D2

L M2 R2 D2 D2 M2 M2-R2


S S2 F2 R2 M2 M2

M2 R2 F2 M2 M2 Sib R2 D2 D2 Sib D2

D2 M2 S2 L2 L2 L2 D2 Sib Sib L2 S2

M2 F2 M2 F2 S2 R2-M2-R2

D2 Sib L M2 R2 D2 R2 S

S M2 R2 D2 Sib D2 R2 M2

S L Sib D2 D2 Sib-L Sib D2


S S2 F2 R2 M2 M2

M2 R2 F2 M2 M2 Sib R2 D2 D2 Sib D2

D2 M2 S2 L2 L2 L2 D2 Sib Sib L2 S2

M2 F2 M2 F2 S2 R2-M2-R2

D2 Sib L M2 R2 D2 R2 S

S M2 R2 D2 Sib D2 R2 M2

S L Sib D2 D2 Sib-L Sib D2

F4:

L L S L S L D2 D2

L L S L S L F2 F2

F2 F2 F2 R2 R2 D2 D2 F2

L Sib L Sib D2 R2 D2 F S

L L S L S L D2 D2

L L S L S L F2 F2

F2 F2 F2 D2 D2 F2 M2 F2 R2 F2 F2 F2 S2 S2

M2 F2 F2 M2 F2 M2 D2 D2 R2 D2 D2 D2-L-D2-R2

M2 F2 F2 F2 M2 D2 D2 D2 S2 S2-F2

R2 L2 S2 F2 F2 L2 L2-S2


D2 D3 Sib2 S2 L2 L2

L2 S2 Sib2 L2 L2 M2 S2 F2 F2 M2 F2

F2 L2 D3 R3 R3 R3 F2 M2 M2 R3 D3

L2 Sib2 L2 Sib2 D3 S2-L2-S2

F2 M2 R2 L2 S2 F2 S2 D2

D2 L2 S2 F2 M2 F2 S2 L2

D2 R2 M2 F2 F2 M2-R2 M2 F2


L L S L S L D2 D2

L L S L S L F2 F2

F2 F2 F2 R2 R2 D2 D2 F2

L Sib L Sib D2 R2 D2 F S

L L S L S L D2 D2

L L S L S L F2 F2

F2 F2 F2 D2 D2 F2 M2 F2 R2 F2 F2 F2 S2 S2

M2 F2 F2 M2 F2 M2 D2 D2 R2 D2 D2 D2-L-D2-R2

M2 F2 F2 F2 M2 D2 D2 D2 S2 S2-F2

R2 L2 S2 F2 F2 L2 L2-S2


D2 D3 Sib2 S2 L2 L2

L2 S2 Sib2 L2 L2 M2 S2 F2 F2 M2 F2

F2 L2 D3 R3 R3 R3 F2 M2 M2 R3 D3

L2 Sib2 L2 Sib2 D3 S2-L2-S2

F2 M2 R2 L2 S2 F2 S2 D2

D2 L2 S2 F2 M2 F2 S2 L2

D2 R2 M2 F2 F2 M2-R2 M2 F2


D2 D3 Sib2 S2 L2 L2

L2 S2 Sib2 L2 L2 M2 S2 F2 F2 M2 F2

F2 L2 D3 R3 R3 R3 F2 M2 M2 R3 D3

L2 Sib2 L2 Sib2 D3 S2-L2-S2

F2 M2 R2 L2 S2 F2 S2 D2

D2 L2 S2 F2 M2 F2 S2 L2

D2 R2 M2 F2 F2 M2-R2 M2 F2

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn