Cảm âm Bất Vị Hiệp Sáo Trúc

Cảm âm Bất Vị Hiệp Sáo TrúcR2 D2 R2 R2 D2 R2 SIB S, S S L SIB L S F S

R2 D2 R2 R2 D2 R2 F2 R2, R2 D2 SIB SIB S SIB D2 SIB R2

R2 F2 S2, F2 S2 D2, R2 D2 R2 F2 R2 D2 R2 SIB,

SIB S SIB D2 R2 D2, SIB S SIB D2 R2 R2

R2 D2 R2 R2 D2 R2 SIB S, S S L SIB L S F S

R2 D2 R2 R2 D2 R2 F2 R2, R2 D2 SIB SIB S SIB D2 SIB R2

R2 F2 S2, F2 S2 D2, R2 D2 R2 F2 R2 D2 R2 SIB,

SIB S SIB D2 R2 D2, SIB S SIB D2 R2 F2 F S

R2 R2 D2 SIB D2 R2, R2 R2 D2 R2 S2 F2

F2 F2 R2 F2 S2 SIB2 S2 F2 R2 D2 R2

R2 R2 D2 SIB D2, D2 D2 SIB D2 R2 S

S S F S SIB D2 D2 SIB D2 F2 R2

R2 R2 D2 SIB D2 R2, R2 R2 D2 R2 S2 F2

F2 F2 R2 F2 S2 SIB2 S2 F2 R2 D2 R2

R2 R2 D2 SIB D2, D2 D2 SIB D2 R2 F2

F2 F2 R2 D2 R2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 S2

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn