Cảm âm Từ cửu môn hồi ức Tab kalimba - Thập Đẳng Ma Quân

Cảm âm Từ cửu môn hồi ức Tab kalimba  - Thập Đẳng Ma Quân

Thế Giới Cảm Âm

S F S {D2} L

S F R F S F R D R F S D R D R

R F S F S {D2-L}

F R F {D2} {R2} Sib

L F S Sib {D2-R2} {D2} L F {R2} {D2} Sib S Sib {D2} Sib S

Sib S {R2-D2} {D2}

Sib S {R2} {D2} {R2} {F2-R2} {R2}

{D2} Sib S Sib {D2} {R2} {D2}

Sib {D2} {R2.} {D2} {R2} {F2-R2} {R2}

{D2} Sib {S-Sib} {D2} {R2} {D2}

Sib {D2} {R2.} {D2} {R2} {F2-R2} {R2}

{D2} {R2} {F2} {R2} {D2} {R2} {D2} Sib {Sib~-S}

{Sib-D2-Sib} S {R2-D2} {D2}

Sib S {R2} {D2} {R2} {F2-R2} {R2}

{D2} Sib S Sib {R2-D2} {D2}

Sib {D2} {R2.} {D2} {R2} {F2-R2} {R2}

{D2} {R2} {S-Sib} {D2} {R2-D2} {D2}

Sib {D2} {R2.} {D2} {R2} {F2-R2} {R2}

{D2} {R2} {F2} {R2} {D2} {R2} {D2} {Sib-D2-Sib} S


S F S {D2-L} L

S F R F S F R D R F S D R D R

R F S F S {D2} L

F R F {D2} {R2} Sib

L F S Sib {D2-R2} {D2} L F {R2} {D2} Sib S Sib {D2} Sib S

Sib S {R2-D2} {D2}

Sib S {R2} {D2} {R2} {F2-R2} {R2}

{D2} Sib S Sib {D2} {R2} {D2}

Sib {D2} {R2.} {D2} {R2} {F2-R2} {R2}

{D2} Sib {S-Sib} {D2} {R2} {D2}

Sib {D2} {R2.} {D2} {R2} {F2-R2} {R2}

{D2} {R2} {F2} {R2} {D2} {R2} {D2} Sib {Sib~-S}

{Sib-D2-Sib} S {R2-D2} {D2}

Sib S {R2} {D2} {R2} {F2-R2} {R2}

{D2} Sib S Sib {R2-D2} {D2}

Sib {D2} {R2.} {D2} {R2} {F2-R2} {R2}

{D2} Sib {S-Sib} {D2} {R2-D2} {D2}

Sib {D2} {R2.} {D2} {R2} {F2-R2} {R2}

{D2} {R2} {F2} {R2} {D2} {R2} {D2} {Sib-D2-Sib} S


Cảm âm bởi Hoàng Tùng Dương

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn