Cảm âm Mạc vấn quy kỳ cho sáo trúc

Cảm âm Mạc vấn quy kỳ cho sáo trúcChia sẻ bởi Hoàng Tùng Dương 

tone cao:

R2 R2 D2 R2 L2 L2

M2 M2 M2 M2 D2 L

R2 R2 D2 R2 L2 L2 D2 R2 D2 L

R2 R2 D2 R2 L2 L2

R2 R2 D2 R2 F2 R2

F2 R2 D2 R2 F2 F2 R2 S2


D2 R2 F2 S2 F2 R2 

F2 S2 L2 D3 L2 S2 F2

R2 D2 R2

L D2 R2 L2 R2 L2 R2 

F2 S2 F2 S2 L2 D3 S2 L2

D2 R2 F2 S2 F2 R2 

F2 S2 L2 D3 L2 S2 F2 

R2 D2 R2

L D2 R2 L2 R2 L2 R2

R2 R2 R2-D2-R2


R2 R2 D2 R2 L2 L2

M2 M2 M2 M2 D2 L

R2 R2 D2 R2 L2 L2 D2 R2 D2 L

R2 R2 D2 R2 L2 L2

R2 R2 D2 R2 F2 R2

F2 R2 D2 R2 F2 F2 R2 S2


D2 R2 F2 S2 F2 R2 

F2 S2 L2 D3 L2 S2 F2

R2 D2 R2

L D2 R2 L2 R2 L2 R2 

F2 S2 F2 S2 L2 D3 S2 L2

D2 R2 F2 S2 F2 R2 

F2 S2 L2 D3 L2 S2 F2 

R2 D2 R2

L D2 R2 L2 R2 L2 R2

R2 R2 R2-D2-R2


D2 R2 F2 S2 F2 R2

F2 S2 L2 D3 L2 S2 F2

R2 D2 R2

L D2 R2 L2 R2 L2 R2

F2 S2 F2 S2 L2 D3 S2 L2

D2 R2 F2 S2 F2 R2

F2 S2 L2 D3 L2 S2 F2

R2 D2 R2

L D2 R2 L2 R2 L2 R2

R2 R2 R2-D2-R2


hạ tone:

S S F S R2 R2

L L L L F R

S S F S R2 R2 F S F R

S S F S R2 R2

S S F S Sib S

Sib S F S Sib Sib S D2


F S Sib D2 Sib S

Sib D2 R2 F2 R2 D2 Sib

S F S

R F S R2 S R2 S

Sib D2 Sib D2 R2 F2 D2 R2

F S Sib D2 Sib S

Sib D2 R2 F2 R2 D2 Sib

S F S

R F S R2 S R2 S

S S S-F-S


S S F S R2 R2

L L L L F R

S S F S R2 R2 F S F R

S S F S R2 R2

S S F S Sib S

Sib S F S Sib Sib S D2


F S Sib D2 Sib S

Sib D2 R2 F2 R2 D2 Sib

S F S

R F S R2 S R2 S

Sib D2 Sib D2 R2 F2 D2 R2

F S Sib D2 Sib S

Sib D2 R2 F2 R2 D2 Sib

S F S

R F S R2 S R2 S

S S S-F-S


F S Sib D2 Sib S

Sib D2 R2 F2 R2 D2 Sib

S F S

R F S R2 S R2 S

Sib D2 Sib D2 R2 F2 D2 R2

F S Sib D2 Sib S

Sib D2 R2 F2 R2 D2 Sib

S F S

R F S R2 S R2 S

S S S-F-S

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn