Cảm âm Quan Sơn Tửu Đẳng Thập Yêu Quân

Cảm âm Quan Sơn Tửu Đẳng Thập Yêu Quân Cảm âm: tone chuẩn: R2 D2 R2 D3 L2 S2 L2 S2 S2 R2 F2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 L2 D3 L2 D3 L2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 L2 S2 S2 R2 F2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 S2 R2 F2 R2 R2 R2 D2 R2 F2 S2 F2 F2 S2 L2 L2 D2 R2 F2 M2 R2 D2 R2 L R2 R2 R2 D2 R2 F2 S2 S2 F2 S2 L2 L2 D2 R2 L2 L2 S2 F2 F2 R2 F2 S2 L2 R2 S2 L2 S2 L2 S2 F2 R2 D2 R2 L2 S2 F2 F2 S2 L2 D3 L2 F2 S2 L2 S2 L2 S2 F2 R2 D2 R2 F2 S2 F2 F2 S2 L2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 L2 S2 S2 R2 F2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 L2 D3 L2 D3 L2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 L2 S2 S2 R2 F2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 S2 R2 F2 R2 R2 R2 D2 R2 F2 S2 F2 F2 S2 L2 L2 D2 R2 F2 M2 R2 D2 R2 L R2 R2 R2 D2 R2 F2 S2 S2 F2 S2 L2 L2 D2 R2 L2 L2 S2 F2 F2 R2 F2 S2 L2 R2 S2 L2 S2 L2 S2 F2 R2 D2 R2 L2 S2 F2 F2 S2 L2 D3 L2 F2 S2 L2 S2 L2 S2 F2 R2 D2 R2 F2 S2 F2 F2 S2 L2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 L2 S2 S2 R2 F2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 L2 D3 L2 D3 L2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 L2 S2 S2 R2 F2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 S2 R2 F2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 L2 S2 S2 R2 F2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 L2 D3 L2 D3 L2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 L2 S2 S2 R2 F2 R2 D2 R2 D3 L2 S2 S2 R2 F2 hạ tone: S F S F2 R2 D2 R2 D2 D2 S Sib S F S F2 R2 D2 R2 F2 R2 F2 R2 S F S F2 R2 D2 R2 D2 D2 S Sib S F S F2 R2 D2 D2 S Sib S S S F S Sib D2 Sib Sib D2 R2 R2 F S Sib L S F S R S S S F S Sib D2 D2 Sib D2 R2 R2 F S R2 R2 D2 Sib Sib S Sib D2 R2 S D2 R2 D2 R2 D2 Sib S F S R2 D2 Sib Sib D2 R2 F2 R2 Sib D2 R2 D2 R2 D2 Sib S F S Sib D2 Sib Sib D2 R2 S F S F2 R2 D2 R2 D2 D2 S Sib S F S F2 R2 D2 R2 F2 R2 F2 R2 S F S F2 R2 D2 R2 D2 D2 S Sib S F S F2 R2 D2 D2 S Sib S S S F S Sib D2 Sib Sib D2 R2 R2 F S Sib L S F S R S S S F S Sib D2 D2 Sib D2 R2 R2 F S R2 R2 D2 Sib Sib S Sib D2 R2 S D2 R2 D2 R2 D2 Sib S F S R2 D2 Sib Sib D2 R2 F2 R2 Sib D2 R2 D2 R2 D2 Sib S F S Sib D2 Sib Sib D2 R2 S F S F2 R2 D2 R2 D2 D2 S Sib S F S F2 R2 D2 R2 F2 R2 F2 R2 S F S F2 R2 D2 R2 D2 D2 S Sib S F S F2 R2 D2 D2 S Sib S S S F S Sib D2 Sib Sib D2 R2 R2 F S Sib L S F S R S S S F S Sib D2 D2 Sib D2 R2 R2 F S R2 R2 D2 Sib Sib S Sib

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn