Cảm Âm sáo trúc On Rainy Day - BEAST/ HIGHLIGHT Bản Chuẩn

Cảm âm On Rainy Day là một bài hát nổi tiếng của BEAST - giờ là HIGHLIGHT, bài hát này được coi là bài hát ngày mưa của Xứ Sở Kim Chi. 

Cảm âm On Rainy Day - Beast 

Là Đô Đô Đô Sì Đô
Là Đô Đô Đô Rê Rê
Đô Sì Sì Sòl Sòl
Đô Mi Rê Đô Sì Đô
Sòl Là Đô Là Đô Rê Rê
Mi Rê Đô Sì Sì Là
...

Đô Rê Mi Mi Mi Mi La
Mi Rê Đô
Rê Rê Rê Rê Sol
Rê Đô Sì Đô Đô Fa Fa Sol Fa Mi
Mi Rê Đô Là Là Là Mi Mi
Mi Rê Đô Rê Rê Rê Mi Rê
Rê Mi Fa Mi Rê Fa Mi Rê Mi Si
....

Đô Rê Mi La Si Sol La La Sol Fa Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Sol La Mi
Đô Rê Mi La Si Sol La La Sol Fa Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô Sì L
...

Là Sì Đô Là Đô Rê Fa Mi
Là Sì Đô Là Đô Rê Đô Sì 
...

Đô Rê Mi Mi Mi Mi La
Mi Rê Đô Rê Rê Rê Rê Sol
Rê Đô Sì Đô Đô Fa Fa Sol Fa Mi
Mi Rê Đô Là Là Là Mi Mi
Mi Rê Đô Rê Rê Rê Mi Rê
Rê Mi Fa Mi Rê Fa Mi Rê Mi Si
...

Đô Rê Mi La Si Sol La La Sol Fa Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Sol La Mi
Đô Rê Mi La Si Sol La La Sol Fa Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô Sì Là
...

Mi Rê Đô Đô La La
Mi Rê Đô Rê Rê Rê Mi Rê
Đô Sì Sì Sì Fa Mi Rê Rê Đô
Sòl Sòl Là Mi Đô Mi Đô
Đô Sol Fa Mi Rê Đô
Rê Mi Fa Mi Rê Fa Mi Rê Mi Si
...

Đô Rê Mi La Si Sol La La Sol Fa Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Sol La Mi
Đô Rê Mi La Si Sol La La Sol Fa Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô Sì Là
Là Sì Đô Là Đô Rê Fa Mi
Là Sì Đô Là Đô Rê Đô Sì Là 
....

Cảm âm On Rainy Day là cảm âm nhạc nước ngoài hay.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn