Cảm Âm Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao - Lou Hoàng bản hay nhất cho sáo trúc

Cảm âm Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao

Cảm âm Cảm giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao tone thấp 

Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 do2
Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 re2 mi2
Sẽ thế nào nếu chia tay
Do2 si la do2 la sol
Không muốn phải nuối tiếc
Sol la do re mi
Sẽ có lúc không ai hiểu được mình
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 do2
Sẽ đến lúc không biết phải làm sao
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 re2 mi2
Nếu chia tay sẽ thế nào
Do2 si la do2 la sol
Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì
Do2 la sol la do2 do2 re2 mi2 re2 do2


Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2

Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu
Fa2 mi2 re2 do2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 re2
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Cô đơn lên ngôi suốt bao đêm dài
Sol2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 mi2 re2

Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2
Tạm biệt người mang bao phiền phức
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2
Đến con tim này
Fa2 mi2 re2 do2
Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu
Fa2 mi2 fa2 sol2 mi2 do2 si si do2

Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 do2
Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 re2 mi2
Sẽ thế nào nếu chia tay
Do2 si la do2 la sol
Không muốn phải lặng im
Sol la do re mi
Sẽ có lúc không ai hiểu được mình
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 do2
Sẽ đến lúc không biết phải làm sao
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 re2 mi2
Nếu chia tay sẽ thế nào
Do2 si la do2 la sol
Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì
Do2 la sol la do2 do2 re2 mi2 re2 do2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2
Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu
Fa2 mi2 re2 do2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 re2
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Cô đơn lên ngôi suốt bao đêm dài
Sol2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 mi2 re2
Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2
Tạm biệt người mang bao phiền phức
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2
Đến con tim này
Fa2 mi2 re2 do2
Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu
Fa2 mi2 fa2 sol2 mi2 do2 si si do2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2
Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu
Fa2 mi2 re2 do2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 re2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2
Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu
Fa2 mi2 re2 do2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 re2


Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Cô đơn theo suốt bao đêm dài
Sol2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 mi2 re2
Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2
Tạm biệt người mang bao phiền phức
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2
Đến con tim này
Fa2 mi2 re2 do2
Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu
Fa2 mi2 fa2 sol2 mi2 do2 si si do2

Cảm âm Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao tone cao - Tone La2


Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại 
La2 La2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 Fa2 Fa2
Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai 
La2 La2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2-La2
Sẽ thế nào nếu chia tay 
Fa2 Re2 Re2 Fa2 Re2 Re2-Do2
Không muốn phải nuối tiếc 
Mi2 Fa2 Fa Sol La

Sẽ có lúc không ai hiểu được mình 
La2 La2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 Fa2 Fa2
Sẽ đến lúc không biết phải làm sao 
La2 La2 La2 La2 Do3 Fa2 Fa2 Sol2-La2
Nếu chia tay sẽ thế nào 
Fa2 Re2 Re2 Fa2 Re2 Re2-Do2
Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì 
Fa2 Re2 Fa2 Sol2 La2 Sib2 La2 Sol2 Fa2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Do2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La2 La2
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào? 
Do2 Do2 Do2 Sib2 Sib2 La2 Sol2
Tạm biệt người yêu trong hồi ức 
Do2 Do2 Do2 La2 Sib2 La2 Do3
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức 
Do2 Do2 Do2 La2 Sib2 La2 Do3

Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu 
Sib2 La2 Sol2 Fa2 Sib2 La2 Sib2 La2 Sol2
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? 
Do2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La2 La2
Cô đơn lên ngôi suốt bao đêm dài 
Do3 Do3 Do3 Do3 Re3 Do3 La2 Sol2
Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất 
Do2 Do2 Do2 La2 Sib2 La2 Do3
Tạm biệt người mang bao phiền phức 
Do2 Do2 Do2 La2 Sib2 La2 Do3
Đến con tim này 
Sib2 La2 Sol2 Fa2
Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu 
Sib2 La2 Sib2 Do3 La2-Sol2 Sol2 Fa2 Mi2 Fa2


TONE CAO HƠN


Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại 
Si2 Si2 Si2 La2 La2 Sol2 Sol2 Sol2
Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai 
Si2 Si2 Si2 La2 La2 Sol2 Sol2 La2-Si2
Sẽ thế nào nếu chia tay 
Sol2 Mi2 Mi2 Sol2 Mi2 Mi2-Re2
Không muốn phải nuối tiếc 
Fa#2 Sol2 Sol La Si

Sẽ có lúc không ai hiểu được mình 
Si2 Si2 Si2 La2 La2 Sol2 Sol2 Sol2
Sẽ đến lúc không biết phải làm sao 
Si2 Si2 Si2 Si2 Re3 Sol2 Sol2 La2-Si2
Nếu chia tay sẽ thế nào 
Sol2 Mi2 Mi2Sol2 Mi2 Mi2-Re2
Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì 
Sol2 Mi2 Sol2 La2 Si2 do3 Si2 La2 Sol2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? 
Re2 do3 do3 do3 do3 Si2 Si2
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào? 
Re2 Re2 Re2 do3 do3 Si2 La2
Tạm biệt người yêu trong hồi ức 
Re2 Re2 Re2 Si2 do3 Si2 Re3
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức 
Re2 Re2 Re2 Si2 do3 Si2 Re3

Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu 
Do3 Si2 La2 Sol2 do3 Si2 do3 Si2 La2
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? 
Re2 do3 do3 do3 do3 Si2 Si2
Cô đơn lên ngôi suốt bao đêm dài 
Re3 Re3 Re3 Re3 Mi3 Re3 Si2 La2
Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất 
Re2 Re2 Re2 Si2 do3 Si2 Re3
Tạm biệt người mang bao phiền phức 
Re2 Re2 Re2 Si2 do3 Si2 Re3
Đến con tim này 
Do3 Si2 La2 Sol2
Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu 
Do3 Si2 do3 Re3 Si2-La2 La2 Sol2 Fa#2 Sol2


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn