Cảm âm Độ Ta Không Độ Nàng tab Kalimba bản chuẩn

Cảm âm Độ Ta Không Độ Nàng tab Kalimba bản chuẩn
Cảm âm sáo trúc độ ta không độ nàng bản Full
Cảm âm sáo trúc Độ Ta Không Độ Nàng bản chuẩn

Phật ở trên kia cao quá - Mãi mãi không độ tới nàng
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2 - La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2  
Vạn dặm tương tư vì ai - Tiếng mõ vang lên phũ phàng
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2 - Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Chùa này không thấy bóng nàng - Bồ đề chẳng muốn nở hoa
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la - La la do2 mi2 do2 re2
Dòng kinh còn lưu vạn chữ - Bỉ ngạn phủ lên mấy thu
Do2 re2 do2 re2 do2 mi2 - Do2 re2 do2 re2 fa2 mi2

Hồng trần hôm nay xa quá - Ái ố không thể giãi bày
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2 - La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Hỏi người ra đi vì đâu - Chắc chắn không thể quay đầu
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2 - Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Mộng này tan theo bóng phật - Trả lại người áo cà sa
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la - La la do2 mi2 do2 re2
Vì sao độ ta không độ nàng?
Do2 re2 do2 re2 do2 la la


Vì người hoa rơi hữu ý - Khiến nước chảy càng vô tình
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2 - La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Một thưở niên hoa hợp tan - Tiếng mõ xưa rối loạn
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2 - Sol2 Sol2 re2 mi2 do2
Bồ đề không nghe tiếng nàng - Hồng trần đã mấy độ hoa
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la - La la Do2 mi2 Do2 re2
Mắt còn vương màu máu - Hồng nhan chẳng trông thấy đâu?
Mi2 do2 re2 do2 mi2 - Do2 re2 do2 re2 fa2 mi2

Lại một tay ta gõ mõ - Phá nát cương thường biến họa
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2 - La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Vài độ xuân thu vừa qua - Có lẽ không còn thấy nàng
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2 - Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Hỏi phật trong kiếp này - Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Do2 Do2 mi2 sol2 la - La la do2 mi2 do2 re2
Vì sao độ ta không độ nàng?
Do2 re2 do2 re2 do2 la la


Vì người hoa rơi hữu ý - Khiến nước chảy càng vô tình
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2 - La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Một thưở niên hoa hợp tan - Tiếng mõ xưa rối loạn
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2 - Sol2 Sol2 re2 mi2 do2
Tiếng mõ xưa rối loạn - Bồ đề không nghe tiếng nàng
Sol2 Sol2 re2 mi2 do2 - Do2 do2 re2 mi2 sol2 la
Hồng trần đã mấy độ hoa - Mắt còn vương màu máu
La la do2 Mi2 do2 re2 - Mi2 do2 re2 do2 mi2
Mắt còn vương màu máu - Hồng nhan chẳng trông thấy đâu?
Mi2 do2 re2 do2 mi2 - Do2 re2 do2 re2 fa2 mi2


Lại một tay ta gõ mõ - Phá nát cương thường biến họa
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2 - La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Vài độ xuân thu vừa qua - Có lẽ không còn thấy nàng
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2 - Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Hỏi phật trong kiếp này - Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Do2 Do2 Re2 sol2 la - La la do2 mi2 do2 re2
Vì sao độ ta không độ nàng?
Do2 re2 do2 re2 do2 la la

Nguồn, sưu tầm

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn